FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गाउँपालिका वृत्तचित्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०८.०१ आ.व. २०७८.०७९ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 11/21/2021 - 19:14 PDF icon ०८.०१ आ.व. २०७८.०७९ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०७.०७ आ.व. २०७८.०७९ प्रथम कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 10/25/2021 - 11:56 PDF icon ०७.०७ आ.व. २०७८.०७९ प्रथम कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 06/10/2021 - 12:57 PDF icon ०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 06/01/2021 - 15:46 PDF icon ०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 19:49 PDF icon ०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 11:46 PDF icon ०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/13/2021 - 12:22 PDF icon १२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 03/15/2021 - 15:12 PDF icon ११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/05/2021 - 10:55 PDF icon १०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.२७ आ.व. २०७७.०७८ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/13/2021 - 00:38 PDF icon ०९.२७ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages