FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०४.१५ आ.व. २०७९.०८० को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/03/2022 - 15:59 PDF icon २०७९.०४.१५ आ.व. २०७९.०८० को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०९ आ.व. २०७८.०७९ को एघारौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 07/01/2022 - 11:06 PDF icon २०७९.०३.०९ आ.व. २०७८.०७९ को एघारौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०६ आ.व. २०७८.०७९ को दशौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/20/2022 - 17:17 PDF icon २०७९.०३.०६ आ.व. २०७८.०७९ को दशौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०५ आ.व. २०७८.०७९ को नवौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/20/2022 - 07:30 PDF icon २०७९.०३.०५ आ.व. २०७८.०७९ को नवौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०२.२० आ.व. २०७८.०७९ को आठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/16/2022 - 11:17 PDF icon २०७९.०२.२० आ.व. २०७८.०७९ को आठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०१.०७ आ.व. २०७८.०७९ सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 05/24/2022 - 14:35 PDF icon २०७९.०१.०७ आ.व. २०७८.०७९ को सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.२८ आ.व. २०७८.०७९ छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 05/24/2022 - 14:33 PDF icon २०७८.११.२८ आ.व. २०७८.०७९ को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.१५ आ.व. २०७८.०७९ पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 03/01/2022 - 03:51 PDF icon ११.१५ आ.व. २०७८.०७९ पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

१०.१६ आ.व. २०७८.०७९ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/31/2022 - 12:14 PDF icon १०.१६ आ.व. २०७८.०७९ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.०५ आ.व. २०७८.०७९ तेश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 12/26/2021 - 13:50 PDF icon २०७८.०९.०५ आ.व. २०७८.०७९ को तेश्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages