FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०९.२९ आ.व. २०७९.०८० को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/24/2023 - 17:02 PDF icon २०७९.०९.२९ आ.व. २०७९.०८० को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०९.२१ आ.व. २०७९.०८० को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/24/2023 - 17:00 PDF icon २०७९.०९.२१ आ.व. २०७९.०८० को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०८.२९ आ.व. २०७९.०८० को पाचौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/02/2023 - 11:46 PDF icon २०७९.०८.२९ आ.व. २०७९.०८० को पाचौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०७.२४ आ.व. २०७९.०८० को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 11/14/2022 - 06:34 PDF icon ०७.२४ आ.व. २०७९.०८० को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०७.०१  गाउँपालिका भित्रका क्षेत्रहरुको भूउपयोग सम्बन्धी निर्णय

२०७९।०८० 10/24/2022 - 06:03 PDF icon ०७.०१ भूउपयोग सम्बन्धी निर्णय.pdf

०६.१४ आ.व. २०७९.०८० को तेस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 10/12/2022 - 09:56 PDF icon २०७९.०६.१४ आ.व. २०७९.०८० को तेस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०५.३० आ.व. २०७९.०८० को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 09/28/2022 - 10:44 PDF icon २०७९.०५.३० आ.व. २०७९.०८० को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०४.१५ आ.व. २०७९.०८० को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 08/03/2022 - 15:59 PDF icon २०७९.०४.१५ आ.व. २०७९.०८० को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०९ आ.व. २०७८.०७९ को एघारौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 07/01/2022 - 11:06 PDF icon २०७९.०३.०९ आ.व. २०७८.०७९ को एघारौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०६ आ.व. २०७८.०७९ को दशौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 06/20/2022 - 17:17 PDF icon २०७९.०३.०६ आ.व. २०७८.०७९ को दशौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages