FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०५.२९ आ.व. २०८०.०८१ को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०८०।०८१ 09/21/2023 - 20:37 PDF icon ०५.२९ आ.व. २०८०.०८१ को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०४.२१ आ.व. २०८०.०८१ को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०८०।०८१ 08/14/2023 - 11:11 PDF icon २०७९.०४.२१ आ.व. २०८०.०८१ को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०८ आ.व. २०७९.०८० को पन्ध्रौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 06/26/2023 - 15:34 PDF icon ०३.०८ आ.व. २०७९.०८० को पन्ध्रौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.०५ आ.व. २०७९.०८० को चौधौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 05/23/2023 - 14:25 PDF icon २०८०.०२.०५ आ.व. २०७९.०८० को चौधौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.२५ आ.व. २०७९.०८० को तेह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 05/08/2023 - 16:35 PDF icon २०८०.०१.२५ आ.व. २०७९.०८० को तेह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१२.२८ आ.व. २०७९.०८० को बाह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 04/11/2023 - 16:34 PDF icon २०७९.१२.२८ आ.व. २०७९.०८० को बाह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

११.३० आ.व. २०७९.०८० को एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 03/27/2023 - 12:31 PDF icon २०७९.११.३० आ.व. २०७९.०८० को एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

११.१५ आ.व. २०७९.०८० को दशौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 03/15/2023 - 20:04 PDF icon ११.१५ आ.व. २०७९.०८० को दशौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.१८ आ.व. २०७९.०८० को न‍वौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 02/01/2023 - 20:08 PDF icon १०.१८ आ.व. २०७९.०८० को न‍वौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.१५ आ.व. २०७९.०८० को आठौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/29/2023 - 15:41 PDF icon २०७९.१०.१५ आ.व. २०७९.०८० को आठौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages