FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०७.२४ आ.व. २०७९.०८० को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 11/14/2022 - 06:34 PDF icon ०७.२४ आ.व. २०७९.०८० को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०६.१४ आ.व. २०७९.०८० को तेस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 10/12/2022 - 09:56 PDF icon २०७९.०६.१४ आ.व. २०७९.०८० को तेस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०५.३० आ.व. २०७९.०८० को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 09/28/2022 - 10:44 PDF icon २०७९.०५.३० आ.व. २०७९.०८० को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०४.१५ आ.व. २०७९.०८० को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/03/2022 - 15:59 PDF icon २०७९.०४.१५ आ.व. २०७९.०८० को प्रथम कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०९ आ.व. २०७८.०७९ को एघारौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 07/01/2022 - 11:06 PDF icon २०७९.०३.०९ आ.व. २०७८.०७९ को एघारौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०६ आ.व. २०७८.०७९ को दशौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/20/2022 - 17:17 PDF icon २०७९.०३.०६ आ.व. २०७८.०७९ को दशौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०३.०५ आ.व. २०७८.०७९ को नवौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/20/2022 - 07:30 PDF icon २०७९.०३.०५ आ.व. २०७८.०७९ को नवौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०२.२० आ.व. २०७८.०७९ को आठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/16/2022 - 11:17 PDF icon २०७९.०२.२० आ.व. २०७८.०७९ को आठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०१.०७ आ.व. २०७८.०७९ सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 05/24/2022 - 14:35 PDF icon २०७९.०१.०७ आ.व. २०७८.०७९ को सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.२८ आ.व. २०७८.०७९ छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 05/24/2022 - 14:33 PDF icon २०७८.११.२८ आ.व. २०७८.०७९ को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages