FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 06/10/2021 - 12:57 PDF icon ०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 06/01/2021 - 15:46 PDF icon ०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 19:49 PDF icon ०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 11:46 PDF icon ०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/13/2021 - 12:22 PDF icon १२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 03/15/2021 - 15:12 PDF icon ११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/05/2021 - 10:55 PDF icon १०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.२७ आ.व. २०७७.०७८ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/13/2021 - 00:38 PDF icon ०९.२७ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०८.१२ आ.व. २०७७.०७८ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/01/2020 - 14:46 PDF icon ०८.१२ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०६.०४ आ.व. २०७७.०७८ तेश्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/20/2020 - 15:30 PDF icon ०६.०४ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages