FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१२.१६ आ.व. २०८०.०८१ को बाहौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 04/08/2024 - 09:13 PDF icon १२.१६ आ.व. २०८०.०८१ को बाहौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.१४ आ.व. २०८०.०८१ को एघारौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 02/27/2024 - 12:52 PDF icon ११.१४ आ.व. २०८०.०८१ को एघारौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

१०.२३ आ.व. २०८०.०८१ को दशौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०८०।०८१ 02/14/2024 - 12:47 PDF icon १०.२३ आ.व. २०८०.०८१ को दशौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०९.२९ आ.व. २०८०.०८१ को नवौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 01/21/2024 - 11:00 PDF icon ०९.२९ आ.व. २०८०.०८१ को नवौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०९.२२ आ.व. २०८०.०८१ को आठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 01/17/2024 - 12:46 PDF icon ०९.२२ आ.व. २०८०.०८१ को आठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०९.११ आ.व. २०८०.०८१ को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 01/17/2024 - 11:10 PDF icon ०९.११ आ.व. २०८०.०८१ को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०९.०२ आ.व. २०८०.०८१ को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 01/17/2024 - 11:05 PDF icon ०९.०२ आ.व. २०८०.०८१ को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०८.२४ आ.व. २०८०.०८१ को पाँचौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 12/11/2023 - 17:17 PDF icon ०८.२४ आ.व. २०८०.०८१ को पाँचौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०७.२२ आ.व. २०८०.०८१ को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०८०।०८१ 11/09/2023 - 12:19 PDF icon ०७.२२ आ.व. २०८०.०८१ को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०६.२२ आ.व. २०८०.०८१ को तेश्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०८०।०८१ 10/18/2023 - 16:20 PDF icon ०६.२२ आ.व. २०८०.०८१ को तेश्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages