FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ जेष्ठ

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको जेष्ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण
जम्न दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई-सराई सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता संख्या कैफियत
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता संख्या गएको संख्या आएको संख्या
४२ ४८ ९० १२ १५ २५ १६ -

लेखनाथ न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: