FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ वैशाख

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको वैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण
जम्न दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई-सराई सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता संख्या कैफियत
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता संख्या गएको संख्या आएको संख्या
१४४ १०९ २१८ १५ १९ १२ २४ -

लेखनाथ न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: