FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७४/७५

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको २०७४ वैशाख देखि चैत्र सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण
जम्न दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई-सराई सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता संख्या कैफियत
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता संख्या गएको संख्या आएको संख्या
८१५ ८९१ १७०६ ६२ १४८ २१० ३०४ ५७ २४५ १२ -

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: