FAQs Complain Problems

सिफारिसहरू (अंग्रेजीमा)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
सम्बन्धित क्र.सं. मा उल्लेख गरिए बमोजिमका कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने ।
अन्य सिफारिशहरु अंग्रेजीमा गर्नुपर्दा नियमानुसार कागजात ।